vzdelavanie.net

Podmienený súčet a počet SumIf, CountIf (Excel)

Pozrieme sa na použitie podmienených funkcií v Exceli pre súčet [SumIf], počet [CountIf].

Ak veľmi nepracujete s funkciami, odporúčam na úvod si pozrieť napr. tému [Automatické funkcie].

Základné vysvetlenie

Na vysvetlenie nám bude stačiť jednoduchá tabuľka, ktorá je na obrázku.

Začnem automatickými funkciami pre získanie lepšieho prehľadu o tom, ako funkcie fungujú. Urobíme si teda takú malú tabuľku, kde budeme postupne dopĺňať výpočty. Začneme vpravo od príkladu v stĺpci [G], aby sme to nemali ďaleko.

Celkový súčet [Sum], počet [Count]

Poďme teda na prvý výpočet. Doplníme si do bunky [G2] nadpis „Celkom”, z čoho vyplýva, že pôjde o výpočet celkového súčtu a celkového počtu. To by ste mali už vedieť zadať, ale napriek tomu si prejdeme postup.

 1. Do bunky [H2] vložíme funkciu [Sum] / (Suma).
 2. Vyberieme oblasť bodov [E2:E12].
 3. Potvrdíme.

Rovnako v bunke [I2] funkcia [Count] / (Počet).

Len pre kontrolu: výsledok súčtu je [229] a počtu [11].

Súčet hodnôt s podmienkou [SumIf]

A teraz doplníme do bunky [G3] nadpis „>20”. Z toho vyplýva, že budeme chcieť spočítať (či už súčet alebo počet) len body, ktoré majú hodnotu väčšiu ako [20]. V tomto prípade to síce bude funkcia na súčet (počet), ale podmienený a to je funkcia [SumIf] a [CountIf] (od verzie 2007 je to aj [AverageIf]).

 1. Vložíme do bunky [H3] funkciu [SumIf].
 2. Do prvého argumentu označíme rovnakú oblasť, teda bunky [E2:E12].
 3. Do druhého argumentu je potrebné zadať podmienku. V tomto prípade máme dve možnosti:
  • napísať podmienku [>20]
  • alebo zadať odkaz na bunku, kde je podmienka zadaná, teda v našom prípade [G3].
 4. Tretí argument pri tomto zadaní nepoužijeme, teda necháme prázdny. Nie je povinný, takže je to v poriadku.
 5. Potvrdíme.

Aj v tomto prípade bude podmienený počet rovnako zadaný ako podmienený súčet, akurát s funkciou [CountIf].

Pre kontrolu: súčet hodnôt väčších ako 20 je [145] a počet [4].

Súčet s podmienkou na iný údaj [SumIf]

V treťom príklade si zadáme do bunky [G4] nadpis „BA”. Teda pôjde o spočítanie bodov mesta Bratislava.

 1. Vložíme do bunky [H4] funkciu [SumIf].
 2. Prvý argument: tentokrát označíme bunky, na ktoré potrebujeme zadať podmienku a to je mesto, teda označíme oblasť [C2:C12].
 3. Druhý argument: zadáme podmienku (napíšeme alebo zadáme odkaz na bunku, kde je podmienka), teda [G4]. V tomto prípade, ak sa hodnota má rovnať niečomu, tak to nepíšeme. Len ak je väčšia alebo menšia a pod.
 4. Tretí argument: toto je oblasť buniek, ktoré sa majú spočítať, teda [E2:E12].
 5. Potvrdíme.

Podobne zadáme [CountIf], kde ale tretí argument nemáme.

Pre kontrolu: súčet je [68] a počet [3].

Na obrázku máme celkový prehľad riešenia.

Ak potrebujeme pri súčte podmienku na samotnú hodnotu, ktorú potrebujeme spočítať, použijeme len prvé dva argumenty funkcie.

Ak potrebujeme podmienku na iný údaj, tak prvý argument je oblasť pre podmienku a tretí je oblasť, ktorú potrebujeme spočítať.