vzdelavanie.net

Rozhodovacia funkcia If / Když (Excel)

Jednoduché vysvetlenie funkcie [If] / (Když) s viacerými príkladmi z praxe. Naučte sa jednu z najpoužívanejších rozhodovacích funkcií v Exceli, ktoré nám môžu ušetriť čas a námahu pri práci s tabuľkami.

V prípade, že ste ešte nepracovali v Exceli s funkciami, odporúčam prejsť si najprv článok [Všeobecne o funkciách].

Príklad 1. – Body

2007 - 2013
Na karte [Vzorce] v kategórii [Knižnica funkcií] nájdeme funkcie [Logické] a vyberieme si funkciu [If] / (Když).
2003
Na riadku vzorcov klikneme na tlačítko [fx]. Potom si vyberieme kategóriu [Logické], potom nájdeme funkciu [If] / (Když) a potvrdíme [OK].
Tip na písanie symbolov < >

[<] – kombináciou kláves pravé [Alt] + [,] (je tam tiež písané na anglickej klávesnici [<])

[>] – kombináciou kláves pravé [Alt] + [.] (na angl. kl. [>])

V tejto tabuľke si pomocou funkcie [If] vyhodnotíme body, ktoré získali ľudia pri testoch.

Povedzme, že na to, aby človek testom vôbec prešiel, musí mať aspoň 20 bodov.

Doplníme si teda do ďalšieho stĺpca nadpis napr. [Vyhodnotenie].

Budeme na to potrebovať funkciu [If], ktorá sa rozhoduje medzi dvomi hodnotami a to na základe podmienky. Naša podmienka je, či počet bodov je viac alebo menej ako 20.

Takže tu je postup:

 1. Vložíme do bunky [F2] funkciu [If] / (Když).
 2. Prvý argument je podmienka, ktorú si určujeme my, čo má byť splnené. Väčšinou je viac možností, ako môžeme zadať podmienku, aby sme dosiahli to isté. Ja preto určím podmienku nasledovne: [E2>=20], teda počet bodov má byť minimálne (viac alebo rovné) 20.
 3. Druhý argument je hodnota, ktorú funkcia doplní v prípade, že to je pravda. V našej ukážke si sadáme napr. slovo [prešiel]. To nám program automaticky vloží do úvodzoviek “prešiel”.
 4. Tretí je hodnota, ak neplatí, čo je v podmienke. A tak zadáme napr. [neprešiel].
 5. Potvrdíme kliknutím na [OK] alebo klávesou [Enter].

Na výslednej tabuľke vidíme jednoduchý a vždy aktuálny prehľad, kto prešiel alebo neprešiel skúškami.

Funkcia [If] môže byť dobrý štart na ďalšie jednoduché spracovanie podobných informácií. Tabuľku môžeme podľa vyhodnotenej informácie zoraďovať, filtrovať alebo len farebne zvýrazniť (podmieneným formátovaním) a pod.

Príklad 2. – Splatnosť faktúr

Tip pre rýchlejšie vloženie funkcie

Ak sme použili poslednú funkciu [If], tak máme k dispozícii jednoduchší spôsob na opakované zadanie:

Namiesto hľadania funkcie napíšeme do bunky symbol [=] a funkcia sa nám ponúkne vľavo hore, kde bola predtým adresa bunky – na riadku vzorcov, presnejšie v poli názvov.

Na ďalšom príklade si ukážeme viac riešení. Je to zoznam faktúr a nám pôjde hlavne o to, či bola faktúra zaplatená načas alebo presnejšie vyhodnotenie, koľko dní bola po splatnosti. A môžeme počítať aj sankciu, ak nezaplatili načas.

Upozornenie

Povedzme, že nám stačí v tejto tabuľke len upozornenie, či bola faktúra zaplatená načas. To znamená, že budeme potrebovať porovnať dátum splatnosti a dátum zaplatenia.

Zadáme si teda do ďalšieho stĺpca názov napr. [Stav].

Vložíme do bunky [E2] funkciu [If] a zadáme jej argumenty:

 • Podmienka: dátum zaplatenia je väčší ako dátum splatnosti [C2>B2].
 • Ak áno: napíšeme upozornenie [Po splatnosti].
 • Ak nie: napíšeme [OK].
 • Potvrdíme zadanie.

Podobne ako v predošlom príklade, aj tu môžeme ďalej podľa potreby ľahko zoraďovať, filtrovať a farebne zvýrazňovať podľa doplnenej informácie.

Počet dní po splatnosti

V tomto príklade budeme potrebovať vypísať počet dní, koľko bola faktúra zaplatená po splatnosti. V podstate by stačilo urobiť len rozdiel medzi dátumami, ale len v prípade, že by boli všetky faktúry po splatnosti. A práve preto potrebujeme na to funkciu [If].

Aby sme si zachovali predošlý príklad, tak tento zadáme do ďalšieho stĺpca [F] s tým, že nebudeme pri riešení brať do úvahy predošlý príklad. Zadáme nadpis napr. [Počet dní po splatnosti].

Vložíme do [F2] funkciu [If] a zadáme:

 • Podmienka: rozdiel medzi dátumami je viac ako nula [C2-B2>0].
 • Áno: doplníme rozdiel [C2-B2].
 • Nie: bude nula a nie záporný rozdiel [0].

Sankcia

Tu budeme vyhodnocovať, či je faktúra zaplatená po splatnosti a ak áno, budeme počítať sankciu 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej sumy. (Pre zjednodušenie nebudeme akumulovať sankciu.)

Znovu predošlé zadania nebudeme brať do úvahy. Teda riešime nezávislé vyhodnotenie sankcie v stĺpci [G]. Zadáme nadpis [Sankcia] a ideme dopĺňať.

Vložíme do [G2] funkciu [If]:

 • Ak je po splatnosti – [C2-B2>0],
 • potom je sankcia – [(C2-B2)*0,05%*D2],
 • inak je nula – [0].

Výsledok všetkých troch úloh vidíme na obrázku.

Skladová zásoba

V tabuľke skladovej zásoby môžeme sledovať a dať si automaticky upozorňovať, že je potrebné tovar objednať, pretože je nedostatok na sklade.

Povedzme, že minimálny počet na sklade je 20 ks.

Teraz si urobíme zmenu a to v tom, že potrebujeme len upozorniť na nedostatok na sklade. Inými slovami, potrebujeme vyhodnotiť len jednu stranu a druhú nie. Teda ak je dostatočné množstvo na sklade, nechceme vypísať nič.

Vložíme do [C2] funkciu [If] a zadáme

 • minimálne množstvo na sklade, teda [B2<=20]
 • upozornenie [Objednať!]
 • nič, ale vtedy to “nič” zadáme, teda [“”] – len prázdne úvodzovky, ani medzera tam nebude.

Ak by sme nezadali prázdne úvodzovky (čo samozrejme môžeme urobiť, pretože je argument nepovinný), doplnila by funkcia hodnotu [FALSE] / (NEPRAVDA).

Takže vo výsledku máme len skutočné upozornenie, ak je nedostatok na sklade. Iné informácie sa nezobrazujú. A tak môžeme zvýrazniť stĺpec na červenú farbu.